32 – Biologia i Química del Sòl

32
Utilitzant mostres de qualsevol sòl i aplicant tècniques i procediments de tenyit senzills, els alumnes:

• Identifiquen els tipus i varietats de microorganismes presents al sòl.

• Calculen la fertilitat del sòl mitjançant una tècnica d’intercanvi catiònic.

• En determinen el pH experimentalment.

• Correlacionen el valor del pH del sòl amb els seus requeriments de calç.

Aquesta activitat permet determinar la capacitat del sòl per al cultiu de plantes. L’experimentació es realitza en safates CHEMPLATE® o bé en tubs d’assaig calibrats.

Aquest equip conté material suficient per efectuar 50 experiments. Poden realitzar les experiències al mateix temps 12 alumnes o grups d’alumnes.

EQUIP COMPLET PER A 50 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content