505 – Les molècules de la vida – Glúcids, lípids i proteïnes

505
Els alumnes estudien l’estructura química bàsica dels glúcids, lípids i proteïnes construint models tridimensionals. Utilitzant àtoms de plàstic codificats per colors, els alumnes:

• Comencen construint una molècula d’aigua i tres monosacàrids

• Formen un disacàrid

• Estudien la isomeria

• Munten una molècula senzilla de midó

• Construeixen molècules d’alcohols i àcids grassos i després les comparen amb les seves fórmules estructurals

• Munten unitats estructurals bàsiques de les proteïnes: els aminoàcids

• Construeixen quatre aminoàcids representatius

• Construeixen una proteïna amb els aminoàcids

Aquesta és una activitat molt visual i motivadora. Els alumnes la poden portar a terme fàcilment, i es pot utilitzar com una activitat en si mateixa o com a part d’altres activitats programades. Conté aproximadament 1800 components moleculars.

EQUIP COMPLET PER A 50 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content