72 – Els ADN i ARN en la Síntesi de Proteïnes

72
Aquest equip ajuda a comprendre el paper que tenen l’ARN i l’ADN en la síntesi de proteïnes. Els alumnes construeixen, en primer lloc, una molècula d’ADN, la dupliquen i utilitzen la meitat de “l’escala” per construir l’ARNm (ARN missatger), mitjançant components de plàstic colorejats i codificats, i amb l’ajuda dels fulls de treball. Així, pas a pas, amb una bioquímica fàcil d’entendre, es “van produint” nucleòtids d’ARN.

El procés de transcripció, en el nucli, i el moviment de la molècula d’ARNm es simulen col·locant-la en un model de ribosoma. Seguidament, se simula la traducció emparellant els codons de l’ARNm amb els anticodons de l’ARNt (ARN transferent). Els aminoàcids s’entrellacen per produir una molècula de proteïna. Els alumnes comproven que la informació emmagatzemada en l’ADN es posa de manifest en la proteïna formada. L’experimentació conclou desacoblant la cadena proteínica de l’ARNt i la cadena de l’ARNt de l’ARNm, comprovant la seva capacitat per continuar el procés.

Aquest equip conté tots els elements necessaris per construir i duplicar les molècules de l’ADN, així com tots els components per a la Síntesi Proteica.

EQUIP COMPLET PER A 24 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content