76 – Equilibri genètic i selecció natural

76
Els alumnes estudien i examinen els principis de l’equilibri genètic i la selecció natural com uns processos relacionats amb l’evolució. Mitjançant una simulació, es desenvolupa la percepció sobre el procés genètic real tenint en compte que la selecció natural opera en una població en equilibri genètic.

Els alumnes utilitzen les dades recollides de l’Equilibri de Hardy-Weinberg, i desenvolupen una millor comprensió de la complexitat real de la selecció natural a través dels següents conceptes de genètica:

• Les freqüències gèniques en equilibri continuaran així si altres factors (mutació, migració o selecció) no entren en funcionament.

• La selecció natural actua en contra dels fenotips menys favorables d’una població produint una gran proporció de fenotips favorables en generacions posteriors.

EQUIP COMPLET PER A 30 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content