84 – Identificació de Reaccions Químiques

84
Els alumnes aprenen a identificar tres tipus de reaccions químiques: canvis de color, formació de precipitats i generació de gasos, emprant procediments de laboratori estàndars.

Barregen set solucions conegudes triades entre qualsevol de les 21 combinacions possibles i després, observen els canvis que es produeixen. Gairebé totes les combinacions donen lloc a reaccions químiques, però n’hi ha algunes en que això no és així o la reacció química no es posa de manifest. Els alumnes més avançats poden provar d’escriure l’equació química de cada reacció.

Aquesta activitat és motivadora i espectacular, i requereix que l’alumne apliqui raonaments de tipus deductiu a partir dels fets observats experimentalment.

Amb les safates CHEMPLATE® l’alumne posseeix l’equivalent a un portatubs d’assaig i a altres equips de laboratori.

Aquest equip inclou material suficient per realitzar 50 experiments. Poden realitzar les experiències al mateix temps 12 alumnes o grups d’alumnes.

EQUIP COMPLET PER A 50 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content