87 – El Desplaçament de l’Equilibri (Principi de Le Chatelier)

87
L’alumne descobreix que les reaccions químiques no són completes sinó que s’assoleix un equilibri amb un cert grau de reversibilitat. Els alumnes provoquen una reacció química en una mescla, la qual cosa ocasiona un deplaçament de l’equilibri existent.

Mitjançant la safata CHEMPLATE®, els alumnes verifiquen el Principi de Le Chatelier segons el qual, un sistema químic en equilibri sotmès a circumstàncies exògenes pertorbadores (tals com variacions de la pressió, de la temperatura, etc.) tendeix a desplaçar-se en el sentit de contrarestar l’acció produïda.

L’equip inclou suficient material per efectuar 50 experiments individuals. Poden treballar en grups de 2.

EQUIP COMPLET PER A 50 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content