88 – Introducció al Mecanisme d’Oxidació-Reducció

88
Mitjançant experiments individuals, els alumnes determinen la tendència relativa dels metalls a perdre electrons i la tendència relativa dels halògens a guanyar-ne. Els alumnes col·loquen tires de zinc, plom i coure en solucions d’ions metàl·lics per comprovar-ne la capacitat reductora. De manera similar, comparen la força oxidant relativa de certs halògens, com clor, brom i iode.

L’equip inclou suficient material per efectuar 50 experiments individuals. Poden treballar en grups de 2.

EQUIP COMPLET PER A 50 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content