92 – Immunologia i Evolució

92
Aquesta activitat experimental aprofita la natural curiositat que tenen els alumnes pel tema de l’evolució.

Basant-se en l’anàlisi antigen-anticòs de la sang, l’alumne s’adona de la proximitat existent entre els diferents organismes des del punt de vista evolutiu. Probablement, la comparació immunològica és el més fascinant dels cinc mètodes emprats per classificar els organismes.

Mitjancant la utilització de sèrums sanguinis sintètics, els alumnes tenen l’oportunitat d’observar, amb un experiment espectacular i senzill, les diferències immunològiques entre l’ésser humà i alguns animals i així poder identificar aquests darrers.

Amb aquest equip els alumnes tenen l’oportunitat d’aprendre de primera mà les relacions entre organismes, llur ascendència comuna, i fins i tot la identificació de sang d’origen desconegut. També aprenen algunes tècniques per a l’estudi immunològic de la sang.

EQUIP COMPLET PER A 30 ALUMNES I PREPARAT PER A UN ÚS IMMEDIAT.

Skip to content