Mòduls primària

Els productes químics, la salut, el medi i jo (Ref. CH-2)

CHEM2

Conjunt d’unitats dissenyades per introduir temes científics experimentals en el cicle superior de l’Educació Primària. A més se suggereixen activitats de matemàtiques, ciències socials i llengua relacionades amb el tema tractat.

Les 15 unitats que el componen són les següents:

Hi ha “química” a les nostres vides?. S’introdueix als alumnes el concepte que els productes químics són part de les seves vides diàries. Realitzen reaccions químiques senzilles i descriuen les propietats físiques de les substàncies.

Què “porten” els aliments?. S’introdueix la idea que tots els aliments estan constituïts per productes químics. Usen etiquetes de productes d’alimentació per reconèixer alguns additius alimentaris i discutir el seu ús. Simulen la identificació dels productes químics que normalment s’usen com a additius mitjançant un test àcid/base.

M’encanta el dolç. Els alumnes investiguen i comparen les propietats físiques del sucre i dels seus substituts mitjançant un test gustatiu. Decideixen quin prefereixen i discuteixen els factors que influeixen en la decisió. S’introdueixen idees relacionades amb el risc i la presa de decisions.

Què és un valor llindar?. Els alumnes realitzen la dilució successiva d’un substitut del sucre i tasten les diferents solucions per determinar el valor llindar gustatiu de cadascun. Relacionen aquest test amb els test reals de toxicitat.

L’aventura de fumar. Els alumnes fabriquen una màquina de fumar per representar què passa en realitat quan una persona fuma una cigarreta. Coneixen els productes químics perjudicials de la cigarreta. Revisen i categoritzen anuncis de tabac, i discuteixen la importància d’obtenir i usar la informació com a part del procés de presa de decisions. Pots obtenir anuncis de tabac aquí.

El vessament misteriós. Els alumnes simulen la identificació de productes químics potencialment perillosos mitjançant uns tests qualitatius, utilitzant productes no perillosos. Aprenen els símbols que s’utilitzen per identificar els productes químics quan es transporten per carretera i les seves característiques.

Una casa més segura. Els alumnes identifiquen, en dibuixos de diferents habitacions d’una casa, els productes químics potencialment perillosos. Se’ls anima a treballar amb la seva família per iniciar un inventari de substàncies perilloses a la llar. Investiguen, mitjançant una enquesta, els mètodes d’eliminació adequats per a diversos residus perillosos.

Massa brossa!. En aquest mòdul els alumnes duen a terme un estudi sobre la generació de residus domèstics, per estimar quins residus es produeixen i en quina quantitat. Recullen la brossa que produeixen en un dia a l’escola i la classifiquen. S’introdueixen els conceptes de reducció a l’origen, reciclatge i reutilització com a formes de reduir la quantitat de residus que produïm.

CO2 i vida?. Els alumnes realitzen experiències que els ajuden a comprendre el paper que té el diòxid de carboni en les seves vides. Observen com crema una espelma i usen un indicador per determinar que el diòxid de carboni és un producte de la combustió i de la seva pròpia respiració. Investiguen el paper de les plantes en l’eliminació del CO2 de l’atmosfera.

Notíííícies!!. Els alumnes resumeixen el que han experimentat en les nou unitats anteriors investigant les tècniques que utilitzen els mitjans de comunicació i preparen un diari a classe. Aquesta unitat està dissenyada per avaluar tots els conceptes del mòdul que s’han treballat a l’aula.

Com m’agradaria que fos el meu poble?. Dibuixen les construccions i infraestructures que creuen necessàries per tenir una comunitat. Identifiquen els serveis necessaris perquè una comunitat funcioni, i analitzen què necessita i què genera cada servei. Després d’observar els projectes dels companys, modifiquen el seu per incloure altres serveis que creuen essencials. Defensen el seu projecte davant la classe, per escollir en la que prefereixen viure.

Energia per a funcionar!. Investiguen els diferents tipus de piles i els seus usos, i analitzen quina utilització en fan d’elles. Construeixen un electroimant i comproven (comparant piles alcalines i no alcalines) com la font d’energia que li proporcionen afecta a la seva força. Consideren els problemes que implica l’adquisició, utilització i rebuig de les piles. Analitzen com pot afectar a l’entorn el lloc on llencen les piles gastades. Discuteixen sobre la utilització de piles recarregables i no recarregables i sobre el reciclatge de piles a la llar.

El So. Descriuen els sons produïts per uns objectes amagats. Amb les seves observacions, elaboren hipòtesis sobre la identitat d’aquests objectes. Experimenten amb palets de fusta i amb gometes per determinar com el gruix, l’amplada i la llargada afecten al to del so que produeixen. Observen el moviment de petits trossos de plàstic col·locats sobre un altaveu per reforçar el concepte de què diferents vibracions produeixen diferents sons. Simulant un judici, usen les proves per decidir qui és el culpable de la pèrdua d’oïda d’una persona.

Bona fins a l’última gota!. Examinen el comportament de l’aigua en el seu estat líquid. Defineixen cohesió, tensió superficial, dissolució i mescla. Utilitzen les tècniques de filtració i sedimentació per netejar una mostra d’aigua i determinar la seva efectivitat. Construeixen filtres utilitzant grava, sorra i argila, i comparen la seva efectivitat per purificar l’aigua. Dissenyen un sistema per netejar l’aigua subministrada a una petita ciutat.

Com actuen els medicaments?. Discuteixen sobre la publicitat dels productes farmacèutics a partir d’anuncis. Observen i comparen la diferència en la rapidesa de dissolució de pastilles efervescents senceres i trencades. Experimenten quins són els efectes de solucions àcides i bàsiques sobre medicaments recoberts o no. Dissenyen una pastilla efervescent que tardi més a dissoldre’s que una de normal.

El mòdul pot ser utilitzat 5 vegades amb 32 alumnes. Inclou la guia del professor/a. El material es presenta en una triple caixa dissenyada per facilitar la seva utilització i posterior emmagatzematge.

Skip to content