Contaminació de l’aigua subterrània de Vallfrondosa

Contaminació de l’aigua subterrània de VallfrondosaL’aigua subterrània és la principal font d’aigua per al consum de molts pobles i ciutats. En el mòdul Contaminació de l’aigua subterrània de Vallfrondosa, els alumnes investiguen una àrea en què s’ha descobert la presència d’un pesticida en l’aigua subterrània. Primer de tot lloc examinen els factors que afecten el moviment de l’aigua subterrània i s’introdueixen les unitats utilitzades per expressar la concentració del contaminant. Després apliquen aquests coneixements quan, en prendre una mostra d’aigua i realitzar una anàlisi simulada, intenten localitzar el focus de la contaminació i determinar l’extensió de la zona en què la contaminació supera un nivell considerat segur. Finalment, simulen una assemblea pública en la qual es proporciona informació als veïns de Vallfrondosa, que trien un mètode per netejar el terra i l’aigua contaminada.

El mòdul va dirigit als alumnes de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO). La seva durada és de 9 períodes de classe.

En finalitzar les 6 unitats de que consta el mòdul, el l’alumnat ha de ser capaç de:

 • Definir operacionalment conceptes bàsics relatius al moviment de l’aigua en els aqüífers i a la contaminació de l’aigua subterrània.
 • Integrar la informació necessària per resoldre un problema real simulat de contaminació d’aigua subterrània.
 • Interpretar fulls de treball i seguir procediments relacionats amb la realització d’experiments.
 • Observar i anotar de manera organitzada i sistemàtica, dades quantitatives i qualitatives relatives als experiments realitzats. Analitzar i interpretar aquestes dades experimentals.
 • Representar gràficament les dades experimentals.
 • Comunicar i debatre, utilitzant el lèxic propi de les ciències experimentals, els resultats o prediccions d’un experiment.
 • Tenir iniciativa pròpia i treballar en equip per elaborar i dur a terme un pla d’acció que permeti determinar l’origen i l’abast de la contaminació.
 • Analitzar els avantatges i els inconvenients dels plans d’acció per eliminar la contaminació.
 • Basar en l’evidència les decisions relacionades amb l’elaboració d’un pla d’acció que permeti determinar l’origen i l’abast de la contaminació.
 • Prendre consciència de la dificultat de descontaminar l’aigua subterrània i els terrenys contaminats.
 • Reflexionar sobre la importància de l’aigua com a recurs limitat i essencial per a la vida.
 • Respectar les opinions alienes en un debat.
 • Valorar la utilització correcta del material experimental i el respecte de les normes d’ús i manteniment per realitzar els experiments.
 • Tenir una actitud responsable respecte als rols que s’assumeixen dintre d’un grup.

El desenvolupament del mòdul Contaminació de l’aigua subterrània de Vallfrondosa permet treballar molts dels objectius i de totes les competències bàsiques de l’educació secundària obligatòria. També permet treballar moltes de les competències i els objectius propis de la matèria Ciències de la Naturalesa.

El mòdul s’ofereix a punt per al seu ús immediat amb el material suficient per ser utilitzat 5 vegades amb 32 alumnes. Inclou la guia del professor. El material es presenta en una caixa dissenyada per facilitar la seva utilització i posterior emmagatzematge.

Skip to content