La gestió dels residus

La gestió dels residus
Aquest mòdul ofereix als alumnes la possibilitat de conèixer la problemàtica de la gestió dels residus municipals. Se’ls planteja que el Consell Comarcal vol establir un pla per gestionar els residus sòlids municipals de tota la comarca. Per aquest motiu, convoca els ciutadans a una reunió en la qual se’ls presentaran els diferents projectes. Per tal de preparar-se, els caldrà conèixer la problemàtica concreta dels residus municipals en la comarca, les possibles alternatives que existeixen per a la recollida, tractament o disposició dels residus municipals, etc.

El mòdul va dirigit als alumnes de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO). La seva durada és de 16 a 18 períodes de classe.

Durant la realització de les 6 activitats de què consta el mòdul, els alumnes:

  • Analitzen les opinions de la població sobre el tema dels residus, fan una estimació de la quantitat de residus que es produeixen en el municipi i s’introdueix llur composició.
  • Investiguen les conseqüències de l’abocament incontrolat de residus construint un model a escala d’un terreny on hi ha un abocament de piles. Examinen la formació de lixiviats en el terreny, el contingut de metall d’aquests i llur impacte sobre el medi. Investiguen també l’abocament controlat de residus, construint un model d’un abocador controlat on s’hi dipositen piles i examinant la formació de lixiviats.
  • Estudien el procés d’incineració. El professor simula la incineració de piles que contenen un metall tòxic. S’analitza l’acidesa i el contingut de metall pesant del fum i el contingut de metall de les cendres. Es qüestiona si la incineració fa desaparèixer els residus i els possibles problemes que poden suposar els residus especials en el procés d’incineració de residus municipals.
  • Realitzen una experiència de reciclatge d’un plàstic i investiguen l’efecte del procés en les propietats físiques del material. S’introdueixen els processos naturals de reciclatge i el procés de compostatge de la fracció orgànica dels residus municipals. S’analitzen els avantatges i les limitacions d’aquest procés.
  • Examinen la possibilitat de minimitzar la quantitat de residus que es produeixen. Dissenyen i fabriquen un embolcall i avaluen quins factors s’haurien de tenir en compte per fer un embolcall respectuós amb el medi. Dissenyen una etiqueta i escullen una tinta per imprimir-la, considerant la seva resistència, la qualitat de la impressió, la presència de metall tòxic i el cost.
  • Simulen una reunió on quatre ponents presenten diferents projectes per a la gestió dels residus de la comarca. Els alumnes, com a membres de la comunitat, consideren i discuteixen les propostes, per finalment escollir-ne una, si hi ha consens, o millorar-ne o dissenyar-ne una de nova entre tots.

Per a la realització del mòdul són necessàries SAFATES APQUA, no incloses en l’equip i que s’han d’obtenir a banda. Poden utilitzar-se les safates del mòdul “Solucions i Contaminació”. Està equipat amb el material suficient per ser utilitzat 5 vegades amb 32 alumnes. Inclou la guia del professor. El material es presenta en una caixa dissenyada per facilitar la seva utilització i posterior emmagatzematge.

Skip to content