Separació de mescles i identificació de substàncies

Separació de mescles i identificació de substàncies
Aquest mòdul introdueix la problemàtica del transport de substàncies. Es planteja als alumnes el vessament d’un producte a causa de l’accident d’un camió. Aquest transporta una barreja de productes dels quals se’n desconeix la perillositat. Els alumnes assumeixen el paper de tècnics de la unitat mòbil d’emergències, dissenyen un pla de separació de la mostra i realitzen unes proves físiques i químiques per reconèixer la categoria de perill i identificar les substàncies transportades pel camió accidentat. Finalment, es planteja als alumnes que participin en una simulació d’una reunió comarcal per sondejar l’opinió de diferents sectors socials sobre la problemàtica del transport de mercaderies perilloses a la comarca.

Aquest mòdul va adreçar als alumnes d’Educació Secundària Obligatòria (ESO). La seva durada és de 10 períodes de classe.

Durant la realització de les 6 unitats del mòdul, els alumnes:

  • Són introduïts en la història de l’accident d’un camió que transporta una barreja de productes dels quals se’n desconeix la perillositat. Assumeixen el paper de tècnics de la unitat mòbil d’emergències (UME), i observen fotografies de l’accident i dels equips de protecció que utilitzen els tècnics de la UME.
  • Aprenen les diferents categories de perill de les substàncies amb exemples quotidians.
  • Continuen la seva preparació com a tècnics de la UME realitzant proves químiques a diverses mostres líquides desconegudes per reconèixer la categoria de perill (inflamable, corrosiu, oxidant i perjudicial per al medi ambient) que presenten.
  • Disposen d’una mostra que simula ser el contingut del camió accidentat i dissenyen un pla per separar els seus diferents components. Comparen el seu pla de separació amb els dels altres grups de la classe.
  • Separen els components de la mostra utilitzant els plans de separació dissenyats anteriorment. A continuació realitzen les proves químiques de la unitat 2 per determinar la categoria de perill de les substàncies líquides de la mostra.
  • Realitzen proves físiques i químiques a les substàncies sòlides i líquides de la mostra per tal de caracteritzar-les, i les identifiquen comparant les seves propietats amb les d’un llistat de productes que transporta l’empresa propietària del camió que ha tingut l’accident. Finalment, els alumnes realitzen un informe com a tècnics de la UME explicant les substàncies que transportava el camió, la seva categoria de perill i les conseqüències que pensen que pot tenir per a les persones i per al medi.
  • Participen en una simulació d’una reunió comarcal per sondejar l’opinió de diferents sectors socials sobre la problemàtica del transport de mercaderies perilloses a la comarca. Assumeixen diversos rols i discuteixen els avantatges i inconvenients que presenten els diferents mitjans de transport (camió, tren o vaixell) per escollir-ne un o realitzar-ne una nova proposta.

Per a la realització del mòdul són necessàries SAFATES APQUA, no incloses en l’equip i que se subministren a banda. Poden utilitzar-se les safates del mòdul “Solucions i Contaminació”. Està equipat amb el material suficient per ser utilitzat 5 vegades amb 32 alumnes. Inclou la guia del professor. El material es presenta en una caixa dissenyada per facilitar la seva utilització i posterior emmagatzematge.

Skip to content