Solucions i contaminació

Solucions i contaminació
Aquest mòdul, amb material experimental, és recomanable realitzar-lo a continuació de “Els Productes Químics”, i abans de realitzar la resta de mòduls d’APQUA. Per aquest motiu, en aquest equip s’inclou la guia del professor de “Els Productes Químics” a fi de donar continuïtat al programa. En ell hi apareixen conceptes científics i socials bàsics que després s’utilitzen en els altres.Es planteja als alumnes el problema de la contaminació d’un llac amb un àcid i si la dilució i/o la neutralització són una solució al problema.

El mòdul va dirigit als alumnes de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO). La seva durada és d’11 a 13 períodes de classe.

Durant la realització de les 7 activitats de què consta el mòdul, els alumnes:

  • Reflexionen sobre la qüestió de l’aigua com a recurs limitat, però essencial per a la vida. Investiguen la solubilitat de diverses substàncies en aigua, el comportament de les solucions, els dissolvents i els soluts, i aprenen la diferència entre diluït i concentrat.
  • Dedueixen què és una part per milió mitjançant la dilució successiva d’un colorant alimentari.
  • Investiguen el comportament d’un indicador amb un àcid, una base i l’aigua, així com amb mescles d’aquestes substàncies.
  • Observen els canvis de color quan es barregen un àcid i una base, i desenvolupen una definició operacional del concepte de neutralització. Duen a terme experiments per determinar la concentració relativa de dues solucions. Es pot introduir el concepte de concentració molecular.
  • Dissenyen un experiment per determinar la concentració relativa de l’amoníac comercial i del vinagre.
  • Utilitzen els coneixements adquirits sobre àcids, bases i concentració relativa per resoldre un problema simulat d’aigua residual contaminada.
  • Discuteixen si la neutralització és una acció adequada per eliminar la contaminació.

El mòdul s’ofereix a punt per al seu ús immediat amb el material suficient per ser utilitzat 5 vegades amb 32 alumnes. Inclou la guia del professor, 16 safates APQUA, 16 agitadors i 16 comptagotes de plàstic. El material es presenta en una caixa dissenyada per facilitar la seva utilització i posterior emmagatzematge. En el cas de realitzar aquest mòdul no és necessari obtenir per separat la guia del professor d'”Els Productes Químics” ja que va inclosa en aquest equip.

Skip to content