Sostenibilitat: el futur de l’illa

Sostenibilitat: el futur de l'illa
Aquest mòdul permet als alumnes entendre què és el desenvolupament sostenible i a ser crítics, des del punt de vista ambiental, amb les accions de la vida quotidiana. Es demana als alumnes que imaginin que resideixen en un escenari concret -una illa-, la qual a causa del creixement demogràfic i la necessitat de nous llocs de treball, es vol desenvolupar industrialment. Es construeix el concepte de sostenibilitat en el marc de les societats industrials a partir de l’estudi de dos processos de producció, de la realització d’un projecte de desenvolupament industrial i de l’anàlisi de les conseqüències de diferents decisions en el futur de l’illa.

El mòdul va dirigit als alumnes de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO). La seva durada és de 13 períodes de classe.

Durant la realització de les activitats de què consta el mòdul, els alumnes:

  • Analitzen els factors que van dur a la crisi a dues societats antigues, la de l’Illa de Pasqua i la de la civilització maia i reflexionen sobre la possibilitat que es doni una situació semblant a nivell de tot el planeta. Estableixen criteris d’insostenibilitat i construeixen una definició operativa de sostenibilitat.
  • Analitzen el cas simulat d’una illa en la qual es planteja la instal·lació de dues fàbriques per reactivar l’economia: una empresa que fabrica guix i una empresa que fabrica cola. Investiguen un procés industrial, definint les entrades, sortides (productes i subproductes) i valorant les instal·lacions i el personal necessari. A continuació, comparen les opinions de la població sobre el desenvolupament industrial i infereixen dades de la vida a l’illa mitjançant l’observació del seu mapa.
  • Estudien el procés de fabricació del guix, realitzant la síntesi a escala de laboratori a partir de carbonat de calci, amb àcid clorhídric i sulfat de sodi. Identifiquen els productes i subproductes comparant les seves propietats amb les de mostres patró i investiguen la influència de la mida dels fragments del reactiu en la velocitat de reacció.
  • Estudien el procés de fabricació de cola, realitzant la síntesi a escala de laboratori a partir de llet de vaca, amb vinagre i bicarbonat de sodi. Dissenyen i realitzen experiments per comparar les propietats de la cola que han sintetitzat amb les d’una cola blanca comercial.
  • Elaboren un projecte de desenvolupament industrial de l’illa, seguint una pauta i tenint en compte la definició de sostenibilitat consensuada a la unitat 1, informació sobre l’illa (clima, flora i fauna, demografia, recursos d’aigua i energia, ús del terreny, taxa d’atur i gestió de residus) i sobre les fàbriques de guix i de cola. Posteriorment, comparen i avaluen els projectes i decideixen si volen portar a terme el desenvolupament industrial de l’illa.
  • Mitjançant el joc “El futur d’Illa Bonica”, els alumnes analitzen les possibles conseqüències econòmiques, socials i ambientals de diferents decisions. Per finalitzar, analitzen la sostenibilitat del seu nivell de vida mitjançant el càlcul de la seva petjada ecològica i reflexionen sobre com hauria de ser un desenvolupament perquè fos sostenible.

Per a la realització del mòdul són necessàries SAFATES D’EXPERIMENTACIÓ APQUA (Ref.: IF-Ban/Saf), no incloses en l’equip i que se subministren a banda. Poden utilitzar-se les safates del mòdul “Solucions i Contaminació”. Està equipat amb el material suficient per ser utilitzat 2 vegades amb 24 alumnes. Inclou la guia del professor. El material es presenta en una caixa dissenyada per facilitar la seva utilització i posterior emmagatzematge.

Skip to content